Cass. 5 oktober 2012 - De schriftelijke huurovereenkomst van korte duur met hoofdverblijfplaats


Uitspraak van: Hof van Cassatie

Datum van de uitspraak: 5/10/2012

Publicatie: http://www.cass.be (5/10/2012)

Onderwerp: De schriftelijke huurovereenkomst van korte duur met hoofdverblijfplaats


Samenvatting:

De huurovereenkomst betreffende de woning die tot hoofdverblijfplaats zal dienen kan in afwijking van artikel 3 § 1 Woninghuurwet gesloten worden voor een duur die korter is of gelijk aan drie jaar. Hierbij wordt wel vereist dat deze huurovereenkomst van korte duur schriftelijk wordt opgesteld.


Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0535.N

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde van 2 december 2010.

II. CASSATIEMIDDELEN De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF Beoordeling Eerste middel Eerste onderdeel In afwijking van artikel 3, § 1, Woninghuurwet kunnen de partijen schriftelijk een huurovereenkomst sluiten voor een duur korter dan of gelijk aan drie jaar. Uit dit artikel blijkt dat een huurovereenkomst van korte duur betreffende een woning die de huurder tot hoofdverblijfplaats dient, noodzakelijk schriftelijk moet worden aangegaan. Dit artikel bepaalt niet dat het schriftelijk huurcontract noodzakelijk de duur van de overeenkomst moet bevatten. Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.

Tweede onderdeel

1.De appelrechters kennen aan de huurovereenkomst tussen de partijen die zij in acht nemen, een draagwijdte toe die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is, zodat zij de bewijskracht ervan niet miskennen. Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.