Pacht is een bijzonder huurregime waarbij de verpachter zich verbindt om voor een periode het genot te verschaffen van een onroerend goed dat hoofdzakelijk voor een landbouwbedrijf wordt gebruikt, en waarvoor de pachter een bepaalde prijs zal betalen.

Pacht Algemeen


Toepassing pachtwet

Pacht is een bijzonder huurregime waarbij de verpachter zich tegenover de pachter verbindt om voor een bepaalde periode het genot te verschaffen van een onroerend goed dat hoofdzakelijk voor een landbouwbedrijf wordt gebruikt, en waarvoor de pachter een bepaalde prijs zal betalen.

De pachtwet is van toepassing op alle pachtovereenkomsten.

Van een pachtovereenkomst is sprake wanneer er aan 4 voorwaarden is voldaan:

  • • Het betreft een huurovereenkomst waarin een redelijke prijs is opgenomen die moet worden betaald voor het gehuurde goed.
  • • Het betreft een onroerend goed dat onbebouwd of bebouwd mag zijn
  • • Het onroerend goed wordt hoofdzakelijk gebruikt voor landbouw
  • • Er is een akkoord tussen partijen voor het gebruik van het onroerend goed voor de exploitatie van een landbouwbedrijf

Er zijn 5 categorieën die worden uitgesloten door artikel 2 van de Pachtwet:

  • • Onroerende goederen gebruikt voor industriële vetmesterij of fokkerij
  • • “seizoenspacht”
  • • Overeenkomsten betreffende gebruik en genot die gekoppeld zijn aan een arbeidsovereenkomst
  • • Overeenkomsten tussen de exploitant en de eigenaar waarbij bedongen wordt dat partijen een aandeel zullen hebben in de winst en verlies en tevens minstens de helft zullen inbrengen.
  • • Overeenkomsten betreffende fruitopbrengsten van hoogstammige bomen

Advocaat Pacht

De advocaten van Huur-Recht.be zijn gespecialiseerd in huur, woninghuur, handelshuur en pacht. Zo kunnen wij u onder andere bijstaan bij de opmaak en bemiddeling van een pachtovereenkomst, de indexatie van de pachtprijs of beëindiging van de pacht.

Neem nu vrijblijvend contact op voor een juridische bijstand op maat!