Blog


1/9/2019

Salon van de medeeigendom - 22 & 23 november 2019

Op 22 & 23 november zal in Brussels-Expo Paleis 1 de derde editie van het salon van de medeeigendom plaatsvinden. Huur-Recht.be zal aanwezig zijn om juridisch advies te verlenen aangaande huurgerelateerde problemen in de medeeigendom.

Start met Lezen
18/7/2019

Moeten huurders het reglement van interne orde en beslissingen van de algemene vergadering naleven?

De huurder maakt geen deel uit van de vereniging van mede-eigenaars en haar organen, maar is wel feitelijk geïntegreerd in het appartementsgebouw. Maar, als er geen contractuele relatie tot stand komt tussen de vereniging van mede-eigenaars en huurders, moeten huurders het reglement en de beslissingen van de algemene vergadering wel naleven?

Start met Lezen
11/7/2019

Overlijden van de huurder? Wat nu?

De huurder overlijdt plots tijdens de huuperiode. Wat nu? Belangrijk is het onderscheid tussen de regeling bij huurcontracten gesloten voor 1 januari 2019 en na 1 januari 2019.

Start met Lezen
31/3/2019

Welke belastingen moet je als verhuurder betalen op huurinkomsten?

Wanneer men als particulier een onroerend goed verhuurt, moet je op die inkomsten belastingen betalen. Hoeveel deze belasting bedraagt, hangt af of de huurder de woning al dan niet voor beroepsdoeleinden gebruikt. De verschillende mogelijkheden worden hieronder opgesomd.

Start met Lezen
4/3/2019

Duizenden euro’s schade na verhuren via Airbnb.

De verhuurder bood al talloze keren zonder problemen zijn woning aan via Airbnb, tot dat ene weekend. De huurders organiseerden een totaal uit de hand gelopen feest in het pand tot de gaten in de muren zaten en de gebakken worsten in het aquarium dreven.

Start met Lezen
31/12/2018

Vlaams Woninghuurdecreet: nieuwe regels vanaf 1 januari 2019 van kracht!

Het nieuwe Vlaamse huurdecreet trad op 1 januari 2019 in werking. Het decreet verandert de regels met betrekking tot de huur voor hoofdverblijfplaatsen en het nieuwe stelsel van de studentenverhuur.

Start met Lezen
4/12/2018

De huurwaarborg bij verkoop van het verhuurde pand.

Het is mogelijk dat de verhuurder tijdens de huurperiode het verhuurde pand verkoopt aan nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar treedt dan in de rechte van de vorige verhuurder en neemt het huurcontract in principe over. In de praktijk doen zich evenwel vaak problemen voor met de huurwaarborg die bij aanvang van het contract in contanten werd overhandigt. Tot wie moet de huurder zich wenden om zijn borg terug te krijgen, tot de nieuwe of de oude verhuurder?

Start met Lezen
29/6/2018

Hoe zeg je een huurcontract op? Aandachtspunten.

Dagelijks worden talrijke huurcontracten beëindigd door de opzegging ervan. Desondanks bestaan er vele misvattingen over de mogelijkheden, de vormvoorwaarden en de opzegtermijnen die erbij komen kijken. Dit artikel is de eerste leidraad voor de huurders of verhuurders die hun contract willen opzeggen

Start met Lezen
11/6/2018

Huurgeschil? Een overzicht van de procedure.

Tussen de huurder en verhuurder kan steeds een geschil ontstaan. Hoe wordt de zaak best opgelost? Minnelijk of bij de vrederechter? Hoe verloopt de procedure?

Start met Lezen
29/4/2018

Stoppen met huur betalen als de verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt?

Een vraag waar vele huurders vaak mee blijven zitten is: Mag ik stoppen met huur betalen indien de verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt, het pand gebreken vertoond of de verhuurder simpelweg nooit met de beloofde herstellingen over de brug komt? Dit kan, maar het antwoord is echter niet eenduidig en verdient daarom enige nuance. In dit artikel gaan we dieper in op de voorwaarden en de gevolgen van de zogenaamde exceptie van niet-uitvoering (‘exceptio non adimpleti contractus’).

Start met Lezen
7/4/2018

Mag de verhuurder het pand betreden?

Steeds meer huurcontracten vermelden zwart op wit dat de verhuurder een ‘bezoekrecht’ heeft. Dit staat recht tegenover het recht op privacy van de huurder. Mag de eigenaar het pand dan zomaar betreden? Of kan de huurder de toegang weigeren?

Start met Lezen
14/3/2018

Mag de verhuurder huisdieren verbieden?

Steeds meer huurcontracten verbieden de huurders om huisdieren te houden. Meestal gaat het daarbij om een algemeen verbod, zonder meer. Het hoeft weinig betoog dat deze verboden in groot contrast staan met de vrijheid van de huurders en de mogelijk affectieve banden tussen mens en dier. De vraag stelt zich of dergelijk verboden juridisch wel geldig en afdwingbaar zijn. Wat zijn bovendien de sancties als een dergelijk verbod wordt miskent door de huurders?

Start met Lezen
22/2/2018

Schimmel in huis? Hoe herken je vochtproblemen in je huurpand en wie is verantwoordelijk?

Vocht in huis is absoluut niet prettig. Zowel een nieuw pand als een oud(er) pand kan er last van hebben. Daarom is het steeds van uiterst belang om, wanneer u zinnens bent een pand te huren, na te gaan of er geen sporen zijn van vocht. Hieronder vindt u alvast enkele tips hoe je de verschijnselen van vocht kan herkennen. Huurt u reeds een pand en ondervindt u problemen met vocht is het van belang om de juiste stappen te volgen.

Start met Lezen
8/2/2018

Help, mijn huurder betaalt de huur niet! Vier belangrijke stappen bij huurachterstal.

Een huurder die zijn huur niet betaalt is de schrik van elke verhuurder. In dat geval kan de verhuurder evenwel zijn huurder niet zomaar uit het pand zetten en dringt een minnelijke oplossing of een gerechtelijke procedure bij de vrederechter zich op.

Start met Lezen
10/12/2017

Verhuren via AirBnb of andere online huurplatforms, mag dat? Kwalificatie en knelpunten.

De populariteit van online platforms die vraag en aanbod naar elkaar toe brengen is de laatste jaren enorm. Dit fenomeen doet zich ook voor op de wereldwijde huurmarkt met als grootste speler AirBnb. De vraag stelt zich of verhuur en onderverhuur via zo'n platform altijd toegelaten is.

Start met Lezen